Ubezpieczenie AC/OC

Podczas użytkowania pojazdu w leasingu ubezpieczenie AC jak i OC jest obowiązkowym elementem umowy. Przy doborze odpowiedniego zabezpieczenia ubezpieczeniowego należy skorzystać z doradztwa uprawnionego agenta ubezpieczeniowego. Z jednej strony leasingodawcy wymagają szerokiego zakresu ubezpieczenia, z drugiej zaś strony pozostaje jeszcze wiele możliwości i konfiguracji o których warto wiedzieć.

Za pośrednictwem naszych usług otrzymają Państwo pełen zakres produktowy. Integralną częścią umowy ubezpieczenia jest Asysta Szkodowa, dzięki której w razie szkody częściowej leasingodawca pokryje za Państwa podatek VAT.

Ubezpieczenie GAP

Zabezpiecza straty finansowe od kradzieży, bądź szkody całkowitej pojazdu. Produkt ten pokrywa różnicę pomiędzy wartością pojazdu z dnia zakupu, a wypłaconym ubezpieczeniem AC.

Rodzaje ubezpieczenia GAP

GAP Indeksowy – najbardziej powszechna forma ubezpieczenia GAP. Ubezpieczenie to pozwala na uzyskanie dodatkowego świadczenia, najczęściej w wysokości, nie większej niż 20% wartości odszkodowania z tytułu polisy komunikacyjnej lub wartości rynkowej samochodu oraz sumy ubezpieczenia określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

GAP Fakturowy – inaczej GAP Pełny, najszersza i najlepsza z dostępnych form tego ubezpieczenia. Pozwala  na otrzymanie 100% różnicy pomiędzy wartością fakturową pojazdu z dnia jego zakupu, a wartością przyznanego odszkodowania lub wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody całkowitej. Tak samo jak w przypadku GAP Indeksowego, kwota świadczenia nie może dodatkowo przekroczyć sumy ubezpieczenia określonej w OWU.

GAP Finansowy – najrzadziej obecnie spotykana forma w umowach leasingu. Jego formuła zapewnia ubezpieczonemu wypłatę odszkodowania maksymalnie do wysokości różnicy pomiędzy wartością odszkodowania z polisy komunikacyjnej, a kwotą zobowiązania pozostającą do spłaty zgodnie z umową leasingu bądź kredytu. Z uwagi właśnie na zakres tej polisy, najczęściej można je spotkać w umowach kredytowych.

Ochrona prawna

1. Zakres ubezpieczenia obejmuje udzielenie świadczenia ubezpieczeniowego w postaci refundacji kosztów pomocy prawnej w związku z ochroną interesów prawnych Ubezpieczonego określonych w WU, poniesionych lub do których poniesienia zobowiązany jest Ubezpieczony.
2. Refundacja kosztów pomocy prawnej, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszty poniesione przez Ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust. 4 i 5, konieczne dla:

 1. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych;
 2. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów dotyczących holowania, naprawy, czyszczenia i pozostałych czynności utrzymania Pojazdu bądź Maszyny w należytym stanie oraz w przypadku wyłączenia rękojmi zbywcy Pojazdu lub Maszyny;
 3. sądowej obrony Ubezpieczonego w sprawach karnych w związku z popełnieniem lub podejrzeniem popełnienia przestępstwa;
 4. sądowej obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w związku z podejrzeniem lub zarzutem popełnienia przez niego wykroczenia;
 5. sprawy związane z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego – reprezentacji Ubezpieczonego w postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej zatrzymania prawa jazdy Ubezpieczonego w związku z kierowaniem Pojazdem lub dowodu rejestracyjnego Pojazdu.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Zdarzenia Ubezpieczeniowe mające bezpośredni związek z posiadaniem i używaniem Maszyny lub posiadaniem i używaniem Pojazdu lub jazdą w Pojeździe w ramach prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej, nie dotyczy obrony interesów prawnych jego życia prywatnego.
4. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie wskazanym w ust. 3, w granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w § 8, zrefundować niezbędne i celowe koszty pomocy prawnej na rzecz Ubezpieczonego, jeżeli nastąpiło Zdarzenie Ubezpieczeniowe zgodnie z § 6, które Ubezpieczony poniósł lub do poniesienia których jest obowiązany w związku ze sporami prawnymi, które zaistniały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są rozpoznawane według prawa polskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach wszystkich instancji postępowań dotyczących tych sporów, o ile będą one niezbędne do reprezentowania jego zasadnych interesów prawnych. Koszty pomocy prawnej to:

 1. wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego Ubezpieczonego;
 2. koszty i opłaty sądowe przed sądem powszechnym;
 3. wynagrodzenie biegłego;
 4. koszty stawiennictwa świadków;
 5. koszty tłumaczenia przysięgłego;
 6. koszty ekspertyzy sądowej;
 7. zwrot kosztów procesu poniesionych przez stronę przeciwną (w tym koszty oskarżyciela posiłkowego), prawomocnie zasadzonych od Ubezpieczonego
 8. koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie maksymalnie trzech dowolnie wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu wykonawczego w stosunku do tego samego podmiotu, w wysokości nie większej niż łącznie 20% sumy ubezpieczenia;
 9. koszty postępowania sądu polubownego lub arbitrażowego w wysokości nieprzekraczającej kosztów, jakie zostałyby poniesione przed sądem powszechnym, w razie nieskuteczności postępowania polubownego lub arbitrażowego zaliczane są one w poczet kosztów sądowych I instancji sadu powszechnego
 10. koszty postępowania administracyjnego
 11. koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karny ( maksymalnie do wysokości 20% sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie, z zastrzeżeniem zwrotu Ubezpieczycielowi w razie zniesienia środka zapobiegawczego lub w razie przepadku)
 12. w razie wymierzenia kary pozbawienia wolności lub grzywny przekraczającej 1 000 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie, ubezpieczenie obejmuje dodatkowo, przy każdym zdarzeniu objętym ubezpieczeniem, także koszty wywołane przez maksymalnie dwa wnioski z wymienionych: o ułaskawienie, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie lub rozłożenie spłaty na raty.

Ubezpieczenie na życie Open Life

Ubezpieczyciel zapewnia swoim Klientom możliwość wykupienia ubezpieczenia na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia ubezpieczyciel pokryje pozostałą do spłaty część zobowiązania, wynikającego z zawartej umowy.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego.

 • śmierć ubezpieczonego,
 • całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
 • śmierć ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, która nastąpiła w okresie do 180 dni od dnia zajścia Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.

Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątku znajduje zastosowanie w segmencie leasingowanych maszyn i urządzeń. Celem jest ochrona mienia od wszelkich zdarzeń meteorologicznych (powódź, pożar, huragan), kradzieży, dewastacji lub szkód powstałych w trakcie transportu przedmiotu.